Posticum - Movimentum Iuventutis Christianae
Teiului u. 26, RO - 410477 Nagyvárad/Oradea/Grosswardein
Tel.: +40 259 431 398 Fax: +40 359 410 882
Email: info@posticum.ro
Web: www.posticum.ro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

június

Bálintfy Béla prédikációi

Bálintfy Béla 1932. december 5-én született Magyarcsahojon, egy molnárcsalád harmadik gyermekekénk. Az elemi iskolát Nagymajtényban, szülei falujában végezte, általános iskolai tanulmányait Szatmáron folytatta, majd 1948-tól a nagyváradi Premontrei Gimnázium diákja. Ugyanebben az évben felveszik a premontrei rend jelöltjei közé, és a rendház lakója lesz. December 5-én a hatóságok felszólítják a rend tagjait, hogy 24 órán belül hagyják el a rendházat. Az üldöztetés ellenére sikeres érettségit tesz 1953-ban, majd fél évet a Temesvári Egyetemen vasúti tervezőmérnöki szakán végez román nyelven. Azonban a nyelvi nehézségek miatt kénytelen félbeszakítani tanulmányait. Mivel kitűzött életcélja, hogy paptanár lehessen, 1954-ben beiratkozik a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem számta-fizika szakára. 1956-ban jelentkezik a gyulafehérvári római katolikus teológiára, amelyet húgát ért tragikus autóbaleset miatt csak 1963-ban fejez be. Az 1964. esztendő Szent Péter és Pál apostolok ünnepén szenteli pappá Márton Áron püspök. Ezt követően pár hónapig a nagyváradi Székesegyházban segédlelkész, majd december 18-án kinevezik a Bihar-megyei Kőröstarján plébánosává. Ebben az időben születik az itt olvasható prédikációk zöme: egy részük felolvasásra készen, mások csupán vázlat formájában. Tisztségét 1971. június 30-ig tölti be, majd 13 éven keresztül, 1984. szeptember 1-ig Hegyköztóttelek plébánosa. Saját kérésére áthelyezik Érszalacsra, ahol még tíz esztendőt tölt a plébánosi hivatalban. Egészségi okok miatt nyugdíjazzák. Azóta a nagyvárad-velencei plébánián egy kis lakásban él: elmélkedik, olvas és szívesen fejt keresztrejtvényeket.

Prédikációi az állandó és általános emberi kérdésekre adott keresztény és egyházi válaszokat fogalmazzák meg közérthetően és olyan stílusban, amire sokan a hallgatók közül máig szeretettel gondolnak vissza, és ma is alapot jelenthet egyéni elmélkedésekhez, lelkigyakorlatokhoz.

A prédikációk három csoportra osztva olvashatók: az első (legszámosabb) csoportba az évközi idő vasárnapjaira szánt beszédek, a másodikba az egyházi ünnepekre írt, míg a harmadikba a különböző alkalmakra született prédikációk tartoznak. A megtekintéshez Acrobar Readerre van szüksége. Amennyiben lelkigyakorlaton vagy szentmisében valamely szöveg részleteit vagy egészét idézni kívánja, kérjük, jelölje meg annak szerzőjét és a szöveg forrását.

Vízkereszt utáni negyedik vasárnap (vázlat);
Vízkereszt utáni ötödik vasárnap;
Vízkereszt utáni ötödik vasárnap (vázlat);

Húsvét utáni második vasárnap (vázlat)
Húsvét utáni második vasárnap - a jó pásztor;
Húsvét utáni harmadik vasárnap;
Húsvét utáni harmadik vasárnap - Titkos értelmű Rózsa;
Húsvét utáni negyedik vasárnap - a tévedhetetlen Egyház;
Húsvét utáni negyedik vasárnap - a mindenkor segítő Szűzanya;
Húsvét utáni ötödik vasárnap - az imádságról;
Húsvét utáni ötödik vasárnap - bűnösök oltalma;
Húsvét utáni hatodik vasárnap - A mi tanúságtételünk Krisztus mellett;
Húsvét utáni hatodik vasárnap - Mártírok Királynéja;

Pünkösd utáni harmadik vasárnap (vázlat);
Pünkösd utáni negyedik vasárnap - az élethivatás hű betöltése;
Pünkösd utáni negyedik vasárnap - az egyházi rend szentsége;
Pünkösd utáni negyedik vasárnap - emberek halásza;
Pünkösd utáni ötödik vasárnap - kibékülés - ellenségszeretet;
Pünkösd utáni ötödik vasárnap (vázlat);
 Pünkösd utáni hatodik vasárnap;
Pünkösd utáni hatodik vasárnap - Krisztus mint kenyérszaporító;
Pünkösd utáni hatodik vasárnap - Krisztus és a mindennapi kenyér;
Pünkösd utáni hatodik vasárnap - kenyér és áldás;
Pünkösd utáni hetedik vasárnap - "Adj számot sáfárkodásodról, mert nem lehetsz tovább az én sáfárom";
Pünkösd utáni hetedik vasárnap (vázlat);
Pünkösd utáni nyolcadik vasárnap - Isten mindnyájunknak felmondott;
Pünkösd utáni nyolcadik vasárnap - a Hamisság mammonja;
Pünkösd utáni kilencedik vasárnap - egy Szent Anna-kép megáldása;
Pünkösd utáni kilencedik vasárnap - Isten házának szentsége;
Pünkösd utáni tizedik vasárnap - az alázatosságról;
Pünkösd utáni tizenegyedik vasárnap - a nyelv bűnei;
Pünkösd utáni tizenegyedik vasárnap - a káromkodásról;
Pünkösd utáni tizenegyedik vasárnap - az ember hármas javainak megbecsülése (vázlat);
Pünkösd utáni tizenegyedig vasárnap - jó az Isten;
Pünkösd utáni tizenkettedik vasárnap - a felebaráti szeretet parancsa;
Pünkösd utáni tizenkettedik vasárnap - "Legyetek irgalmasak, hogy nektek is irgalmazzanak";
Pünkösd utáni tizenkettedik vasárnap - az Isten-szeretet parancsa;
Pünkösd utáni tizenkettedik vasárnap - a felebaráti szeretet;
Pünkösd utáni tizenharmadik vasárnap - hála Isten iránt;
Pünkösd utáni tizenharmadik vasárnap - a hitről;
Pünkösd utáni tizenharmadik vasárnap - hála és hálátlanság;
Pünkösd utáni tizenharmadik vasárnap - a hálátlanság forrása (vázlat);
Pünkösd utáni tizennegyedik vasárnap - az isteni gondviselés;
Pünkösd utáni tizenötödik vasárnap;
Pünkösd utáni tizenötödik vasárnap - a halálról (vázlat);
Pünkösd utáni tizenhatodik vasárnap - a vasárnap megszentelése;
Pünkösd utáni tizenhatodik vasárnap- a kevélységről (vázlat);
Pünkösd utáni tizenhetedik vasárnap - e két parancsolaton függ az egész törvény (vázlat);
Pünkösd utáni tizennyolcadik vasárnap - a bűnbocsánatról;
Pünkösd utáni tizenkilencedik vasárnap - a bűnbánat szentségének krisztusi eredete;
Pünkösd utáni tizenkilencedik vasárnap;
Pünkösd utáni huszadik vasárnap - a gyermeknevelés;
Pünkösd utáni huszonkettedik vasárnap - az Isten nem személyválogató;
Pünkösd utáni huszonkettedik vasárnap - Adjátok meg az Istennek, ami az Istené;
Pünkösd utáni huszonharmadik vasárnap - Krisztus és a munka;
Pünkösd utáni huszonharmadik vasárnap - a tisztítótűzről;
Pünkösd utáni utolsó vasárnap - az Utolsó Ítélet;

Egyházi ünnepek

Advent harmadik vasárnapja - örüljünk az Úrban mindig...
Advent negyedik vasárnapja - az élet völgyei és hegyei;
Advent negyedik vasárnapja - Karácsony - várás;
Újesztendő;
Újesztendő (vázlat);
Jézus szent nevének ünnepe;
Ötvened vasárnapja;
Hatvanad vasárnapja - a magvetőről;
Hatvanad vasárnapja (vázlat);
Hetvened vasárnapja;
Nagyböjt első vasárnapja - Jézus az Olajfák hegyén;
Nagyböjt második vasárnapja - A mennyország. Szenvedés és megdicsőülés;
Nagyböjt második vasárnapja - Júdás árulása;
Nagyböjt harmadik vasárnapja - Krisztus elítéltetése;
Nagycsütörtök;
Nagypéntek - a keresztre feszítés;
Nagypéntek;
Húsvétvasárnap;
Áldozócsütörtök;
Áldozócsütörtök;
Pünkösd vasárnapja - az Egyház születésnapja;
Pünkösd vasárnapja - Pünkösd ajándéka (vázlat);
Pünkösdhétfő - a Szentlélek hét ajándéka;
Pünkösdhétfő - Ki a Szentlélek? (vázlat);
Pünkösd második napja - a Szentlélek jelképei;
Szentháromság vasárnapja - a háromszemélyű egy Isten;
Úrnapja (vázlat);
Úrnapja;
Szent Péter és Pál ünnepe - Ki nekünk a pápa?
Nagyboldogasszony ünnepe - a Szűzanya erényei;
Nagyboldogasszony ünnepe (hiányos);
Kisboldogasszony ünnepe - Szűz Mária születése öröm az Égben, öröm a Földön;
Halottak Napjának estéjére - a föltámadásról;
Mindenszentek - az Anyaszentegyház öröme a mi örömünk;
Krisztus király ünnepe;
Krisztus király ünnepe (vázlat);
Szeplőtelen fogantatás (vázlat);
Karácsony;
Karácsony;
A Szent Család ünnepe;
A Szent Család ünnepe;
Szent István első vértanú ünnepe;
Év végi hálaadás;
Év végi hálaadás;

Különböző alkalmak

Esketésre;
Temetésre (hiányos);
Temetésre - 1964;
Temetésre - 1965;
Temetésre - 1966;
Temetésre - 1966 a;
Temetésre - 1968;
Temetésre - 1970;
Temetésre - 1970 a;
Temetésre - 1971;
Temetésre - 1971 a;
Temetésre - 1972;
Temetésre - 1977;
Temetésre - 1981;
Temetésre - 1989;
Templombúcsúra;
Triduum I. (vázlat);
Triduum II. (vázlat).